Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De leverings- en betalingscondities die op alle verkopen via Merci-

Vente van toepassing zijn. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: Merci-Vente is de handelsnaam van slipstopshoes.nl en is een online

platform die het merk Slipstop (zwemschoentjes, zwemkleding) en aanverwante artikelen

middels “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten en bedrijven;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de

onderneming;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van slipstopshoes.nl en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn gesloten op het online

platform slipstopshoes.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze

website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding en het plaatsen van een

bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard door de consument;

2.4 Er kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken van de voorwaarden. Indien van een

onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van

kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor

toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden

of bedingen van derden niet door Merci-Vente erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Merci-Vente.

Merci-Vente is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de

levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt

geaccepteerd wordt dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar

gemaakt onder vermelding van reden(en).

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van Merci-Vente zijn vrijblijvend. Merci-Vente behoudt zich uitdrukkelijk

het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)

voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw

(indien van toepassing). Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij

anders vermeld. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website

gecommuniceerd.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.4 Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht voor aankopen die het totaalbedrag

van 50 euro overschrijden.

4.5 Voor klanten buiten Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering

afhankelijk van het land. Een overzicht per land van deze kosten vindt u op onze website.

4.6 Merci-Vente is niet gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn vermeld op de website

als gevolg van invoer- en tikfouten. Aan onrechtmatige en onjuiste prijsinformatie kunnen geen

rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 De betaling dient altijd vooraf te worden gedaan.

5.2 De betaling kan worden gedaan op verschillende manieren zoals hieronder vermeld onder a

en b en zoals wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument

kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een

bestelling, ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de vermelding

van de totale kosten.

a) Betaling via iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN

BANK, BUNQ, KNAB,TRIODOS BANK,VAN LANSCHOT, REGIOBANK of ING (Postbank), kunt u via

onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via

internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling

kiest u voor de betaalmethode iDeal. Op het scherm dat verschijnt kunt u kiezen voor de bank

waar u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via

internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer

informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal.

b) Betaling via creditcard (VISA en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd zodat u

direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén

extra kosten berekend.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag

daartoe), zijn de vorderingen van Merci-Vente onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Indien Merci-Vente haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een

vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Indien Merci-Vente kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook

deze kosten voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering

6.1 Alle artikelen op het online platform zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen

dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is. Wij zullen de consument in dat geval zo

spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 Merci-Vente streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst

van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven

afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument

hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1-2 werkdagen

na ontvangst van de betaling worden verstuurd.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op

schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting

welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het

niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de consument daarover

tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal

Merci-Vente voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn

hebben afgesproken.

6.6 Aan de leveringsplicht van Merci-Vente wordt voldaan zodra de levering eenmaal is

aangeboden.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en

opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor

rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven

en zo volledig als de redelijkheid vereist. Kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen kunnen

voorkomen.